Tutorial: Binding a keyboard shortcut to launch a command